Umw si? na wizyt? w serwisie, zadzwo? (084) 686 46 37
anim 01
anim 02
felgi
Premio BIELAK - klimatyzacja

Klimatyzacja w Twoim samochodzie dzia?a s?abo lub w ogle?
Z uk?adu wydobywaj? si? przykre zapachy?
Szyby ulegaj? zaparowaniu?
Je?li na jedno z powy?szych pyta? odpowiedzia?a?/?e? twierdz?co, odwied? Nasz Serwis! Zdiagnozujemy problem i zaproponujemy najlepsze rozwi?zanie.

Najcz?stsz? przyczyn? wymienionych problemw jest zaniedbana klimatyzacja, dlatego zalecamy uzupe?nia? uk?ad klimatyzacji raz na dwa lata i dokonywa? odgrzybiana oraz wymiany filtra kabinowego raz na rok, najlepiej przed okresem pylenia. Aby dezynfekcja by?a efektywna najle?y wykorzysta? do odgrzybiania generator Ozonu, ktry nie tylko zabija bakterie i ple??, ale rwnie? eliminuje przykre zapachy.

W naszym serwisie wykonujemy powy?sze czynno?ci za pomoc? najnowocze?niejszego sprz?tu firm Texa i Magneti Marelli. Nasi pracownicy s? odpowiednio przeszkoleni, czego dowodz? liczne certyfikaty i dyplomy z uko?czonych kursw z zakresu profesjonalnego serwisowania klimatyzacji samochodowych.

Klimatyzacja w samochodzie b?dzie w?a?ciwie s?u?y? je?eli w?a?ciciele aut nie zapomn? o regularnej kontroli i odgrzybianiu ca?ego uk?adu.

W ci?gu roku na skutek naturalnego parowania ulatnia si? z klimatyzacji do 15% czynnika ch?odniczego. Je?li nie przeprowadza si? regularnych przegl?dw ilo?? ta mo?e si? zwi?kszy? (z powodu nieszczelno?ci, porowatych w??y itp.), co stanowi dodatkowe obci??enie dla ?rodowiska naturalnego. Po trzech latach mo?e go znikn?? nawet po?owa, przez co uk?ad klimatyzacji straci swojej wydajno?ci ch?odzenia! Jednak to nie wszystko. Czynnik ch?odz?cy jest rwnie? no?nikiem oleju smaruj?cego spr??ark?. Je?li b?dzie go za ma?o, mo?e to skutkowa? jej zatarciem, a naprawa b?dzie ju? olbrzymim wydatkiem, nawet do 4000 z?.

Natomiast je?eli chodzi o dezynfekcje, uk?ad klimatyzacji nie odgrzybiany regularnie przypomni o swoim istnieniu przykrym zapachem wydobywaj?cym si? z nawieww. Jego ?rd?em s? dwa elementy: filtr kabinowy oraz parownik. W parowniku poprzez to, ?e umieszczony jest on bezpo?rednio pod desk? rozdzielcz? i z powodu swego ciemnego i wilgotnego otoczenia jest doskona?ym miejscem do rozmna?ania si? bakterii, grzybw i innych szkodliwych mikroorganizmw. Nast?pnie zarazki dostaj? si? poprzez uk?ad wentylacji do wn?trza pojazdu. Kiedy zaczynaj? gni?, wydzielaj? wo? nieprzyjemn? dla pasa?erw. Mo?e to powodowa? kichanie, kaszel, ?zawienie oczu lub reakcje alergiczne.

Jednak to nie wszystko, nowoczesne filtry powietrza dostaj?cego si? do wn?trza pojazdu filtruj? py?, zanieczyszczenia, py?ki kwiatowe, sadze i spaliny z powietrza zewn?trznego z wydajno?ci? do 300 m na godzin?.

Przy takich masach powietrza filtr musi by? wymieniany nie rzadziej, ni? co 12 miesi?cy. Je?li nie jest, mo?e to powodowa? jego przeci??enie i co za tym idzie uszkodzenie.

Je?li wn?trze pojazdu jest przegrzane mo?e mie? to wp?yw na Pa?stwa sprawno?? fizyczn? oraz zdrowie. Kierowca szybciej si? m?czy i spada jego koncentracja, to zwi?ksza ryzyko wypadku. Ju? przy temperaturze 27C we wn?trzu pojazdu liczba wypadkw wzrasta o 11%, a przy 32C we wn?trzu pojazdu, liczba wypadkw wzrasta nawet o ok. 22% - jest to realne zagro?enie dla zdrowia!

Samodzielne prby oczyszczania uk?adu i u?ywanie do tego dost?pnych w sklepach preparatw do dezynfekcji daj? zazwyczaj tylko krtkotrwa?e efekty, dlatego te? nale?y systematycznie kontrolowa? klimatyzacj? w wykwalifikowanych serwisach.

Zachowaj zdrowie dzi?ki dobrze serwisowanej klimatyzacji!
Przyjed? do Nas!

Zobacz rwnie?:

 


Opony

W Polsce zakazuje si? eksploatacji opon o r?nej rze?bie bie?nika na jednej osi samochodu oraz poni?ej 1.6 mm wysoko?ci bie?nika. W razie kontroli policyjnej nara?amy si? na mandat i utrat? dowodu rejestracyjnego. Sprawd? swoje opony w naszym serwisie!

czytaj wi?cej...
promocja - opony fulda
promocja - opony Goodyear
  • Promocje
  • Promocje
  • Promocje

Serwis

Premio Opony Serwis oferuje szerok? gam? us?ug zwi?zanych z przegl?dem i napraw? samochodu.

Odwied? nasz serwis przy ulicy Bagiennej w Bi?goraju. Sam przekonasz si? o wysokiej jako?ci naszych us?ug.

czytaj wi?cej...

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 12
Odsłon : 58451

Zobacz rwnie?

Portal motoryzacyjny
Samochody, nawigacje, cb radia, porady dla kierowcw
Copyright (C) 1980-2010 PREMIO BIELAK. Designed by strony internetowe.