Umów si? na wizyt? w serwisie, zadzwo? (084) 686 46 37
Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, które s? zapisywane i przechowywane na komputerach czy te? tabletach U?ytkowników podczas odwiedzania stron w Internecie.  Pliki te zawieraj? zazwyczaj nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

U?ytkownik mo?e sam decydowa? o tym w jaki sposób pliki cookies zapisywane s? na jego komputerze i w ka?dej chwili mo?e dokona? zmiany ustawie? dotycz?cych tych plików (w zale?no?ci do przegl?darki w Opcjach/Ustawieniach/Preferencjach). Domy?lne ustawienia popularnych przegl?darek internetowych pozwalaj? na zapisywanie i przechowywanie plików cookies.

Pliki cookies nie s? szkodliwe ani dla U?ytkownika ani dla komputera, nie zmieniaj? konfiguracji urz?dzenia U?ytkownika, nie s?u?? do instalowania b?d? odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego dlatego zalecamy niewy??czanie ich obs?ugi w przegl?darkach.

Wy??czenie zapisywania plików cookies mo?e spowodowa? utrudnienia zwi?zane z korzystaniem  z niektórych us?ug w ramach naszego serwisu internetowego.

W ramach naszego serwisu internetowego mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

  • „niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej o plikach cookies? Zapoznaj si? z informacjami dotycz?cymi zmiany ustawie? tych plików w najpopularniejszych przegl?darkach:

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera

 
promocja - opony fulda
promocja - opony Goodyear
  • Promocje
  • Promocje
  • Promocje

Serwis

Premio Opony Serwis oferuje szerok? gam? us?ug zwi?zanych z przegl?dem i napraw? samochodu.

Odwied? nasz serwis przy ulicy Bagiennej w Bi?goraju. Sam przekonasz si? o wysokiej jako?ci naszych us?ug.

czytaj wi?cej...

Statystyki

UĹĽytkownikĂłw : 1
Artykułów : 12
Odsłon : 58453

Zobacz równie?

Portal motoryzacyjny
Samochody, nawigacje, cb radia, porady dla kierowców
Copyright (C) 1980-2010 PREMIO BIELAK. Designed by strony internetowe.